research
iconiconหลักสูตรการจัดทำนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนรายงาน 5 บท และรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.2/1)

(อบรมที่ศูนย์พัฒนาวิชาการเกียรติรัตน์)

ครั้ง กิจกรรม เวลา
1

• ปฐมนิเทศ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ
• การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
• การจัดทำนวัตกรรม / พัฒนางานในหน้าที่
• การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
• ตรวจผลงาน

30  นาที
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
2 • การเขียนโครงการวิจัย
    1. การเขียนบทที่  1
    2. การเขียนบทที่  2
    3. การเขียนบทที่  3 
• ตรวจผลงาน

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
3  ชั่วโมง
3

• ตรวจผลงาน

 
4

• การสร้าง / การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
    1. การจัดทำแผนการวิจัย
    2. การจัดทำแบบทดสอบและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
• ตรวจผลงาน


1 ชั่วโมง 30 นาที
3 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
5 • การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 4  ผลการดำเ้ินินงาน
• การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 5  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
• การจัดพิมพ์รายงาน  การวิจัยเพื่อการเผยแพร่
• การเขียนผลงานการปฏิบัติในหน้าที่ (5-10 หน้า)
• ตรวจผลงาน
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
6

• การเขียนผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (5-10 หน้า)
• การจัดทำรูปเล่มผลงานทางวิชาการ
• สรุป  ตรวจสอบ  ผลงานทางวิชาการ
• ซักถามปัญหาทั่วไป, ตรวจผลงาน

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
7 • ตรวจผลงาน  
8 • ตรวจผลงาน  
9 • ตรวจผลงาน  
10 • ตรวจผลงาน / พิธีปิดการอบรม  

icon  หมายเหตุ

  1. ก่อนการอบรมครั้งต่อไปทุกครั้ง ผู้เข้าอบรมต้องส่งชิ้นงาน / ผลงานเพื่อความก้าวหน้าให้วิทยากรทุกครั้ง
  2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 20,000 บาท รับกลุ่มละไม่เกิน 20 คน
  3. ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าพิมพ์งาน หรือค่าทำ CAI
  4. บริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


 
iconiconหลักสูตรการจัดทำนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนรายงาน 5 บท และรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.2/1)

(อบรมนอกสถานที่)

ครั้ง กิจกรรม เวลา
1

• ปฐมนิเทศ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ
• การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
• การจัดทำนวัตกรรม / พัฒนางานในหน้าที่
• การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
• ตรวจผลงาน

30  นาที
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
1 ชั่วโมง 30  นาทีี
2 • การเขียนโครงการวิจัย
    1. การเขียนบทที่  1
    2. การเขียนบทที่  2
    3. การเขียนบทที่  3 
• ตรวจผลงาน

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
3  ชั่วโมง
3

• ตรวจผลงาน

 
4

• การสร้าง / การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
    1. การจัดทำแผนการวิจัย
    2. การจัดทำแบบทดสอบและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
• ตรวจผลงาน


1 ชั่วโมง 30 นาที
3 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
5 • การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 4  ผลการดำเ้ินินงาน
• การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 5  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
• การจัดพิมพ์รายงาน  การวิจัยเพื่อการเผยแพร่
• การเขียนผลงานการปฏิบัติในหน้าที่ (5-10 หน้า)
• ตรวจผลงาน
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
6

• การเขียนผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (5-10 หน้า)
• การจัดทำรูปเล่มผลงานทางวิชาการ
• สรุป  ตรวจสอบ  ผลงานทางวิชาการ
• ซักถามปัญหาทั่วไป, ตรวจผลงาน

1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
7 • ตรวจผลงาน  
8 • ตรวจผลงาน  
9 • ตรวจผลงาน  
10 • ตรวจผลงาน / พิธีปิดการอบรม  

icon  หมายเหตุ

  1. ก่อนการอบรมครั้งต่อไปทุกครั้ง ผู้เข้าอบรมต้องส่งชิ้นงาน / ผลงานเพื่อความก้าวหน้าให้วิทยากรทุกครั้ง
  2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 18,000 บาท รับกลุ่มละไม่เกิน 20 คน
  3. ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าพิมพ์งาน หรือค่าทำ CAI
  4. บริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 

 

Login
 


หลักสูตร
iconการจัดทำนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้
iconการจัดทำนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ และการเขียนรายงาน 5 บท
iconการเขียนการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนบุคคล
iconการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
iconการวิจัยในชั้นเรียน
iconการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.3)


ศูนย์จำหน่ายเครื่องเขียนเกียรติรัตน์

AdministratorCheck e-mail

 

หน้าหลัก  |   บริการของศูนย์   |   หลักสูตรการอบรม   |   ผลงานทางวิชาการ   |    ติดต่อสอบถาม

Copyright(c) 2008.  www.kiattirat.com  All rights reserved.  Powered by Me-Fi dot com
You are visitor no : 399842
User Online : 3